Veřejná zakázka: FVE Městský dům dětí a mládeže města Mariánské Lázně formou Design & Build

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 680
Systémové číslo: P24V00000051
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.06.2024
Nabídku podat do: 15.07.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: FVE Městský dům dětí a mládeže města Mariánské Lázně formou Design & Build
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny na střechu budovy příspěvkové organizace města Mariánské Lázně - Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně, se sídlem 17. listopadu 475, 35301 Mariánské Lázně, a to formou design and build, včetně zaškolení odpovědných pracovníků zadavatele.

Vlastníkem budovy je město Mariánské Lázně a FVE bude sloužit pro výrobu elektrické energie, která bude spotřebována v rámci provozu objektu MěDDM. Výchozími podklady pro zpracování nabídky jsou Studie stavebně technického řešení a Energetický posudek, jež jsou přílohou této zadávací dokumentace.

Na realizaci FVE v Městském domově dětí a mládeže je poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu financovaného z prostředků Modernizačního fondu; název projektu: Komunitní energetika Mariánské Lázně I. etapa – FVE MĚDDM a FVE stadion Viktoria; program: Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+).

Technické řešení ve výše uvedených dokumentech jsou řešeními pouze navrhovanými. Zadavatel nepředepisuje konkrétní technické řešení díla. Dodavatel však musí dodržet podmínky stanovené poskytovatelem dotace, stanovené ve Výzvě MODF – RES+ č. 4/2022 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory z prostředků modernizačního fondu, a to v bodě 12.2 „Specifická kritéria přijatelnosti“. Výzva MODF – RES+ č. 4/2022 je přílohou zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka bude rozdělena do dvou fází – v první fázi zajistí vybraný dodavatel projektovou dokumentaci v požadovaných stupních a kvalitě, včetně zajištění stanovisek všech dotčených subjektů. Přílohou zadávací dokumentace je statické posouzení nosných konstrukcí střechy, které dodavatel při zpracování projektové dokumentace zohlední. Součástí projektové dokumentace bude zpracovaný položkový rozpočet.

V druhé fázi vybraný zhotovitel zajistí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.

Všechny uvedené činnosti jsou konkrétně specifikovány v návrhu smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Mariánské Lázně
 • IČO: 00254061
 • Poštovní adresa:
  Ruská 155
  Mariánské Lázně
  353 01
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051181

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muml.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy